Like nhé

Đa ngôn ngữ trong DrupalĐầu tiên, bạn tải các gói module 

Internationalization http://drupal.org/project/i18n,

Sau đó kích hoạt, chú ý kích hoạt LocaleContent translation
Vào configuration . Ở mục REGIONAL AND LANGUAGE, vào Language và add language mình muốn
Vào mục DETECTION AND SELECTION enabled URL.
Vào structre -> content type, lựa chọn 1 content type để add content. Nhấn edit. Vào mục Publishing options, tại mục Multilingual support chọn Enabled, with translation.
Add content, ví dụ ta chọn ngôn ngữ English
Ở mục Menu Setting, tích chọn Provide a menu link, ở mục URL path settings đặt URL alias là menu.
Để dịch bài đó ra ngôn ngữ khác, ta vào edit, chọn translate.
Tại  mục status chọn ngôn ngữ, nhấn vào Unstranlated
Đặt lại title và body và chỉnh sửa phần Menu setting và URL như bài tiếng English
Tương tự với các ngôn ngữ khác mà bạn muốn dịch
Sau đó
Vào structure block , tìm mục Language switcher (User interface text) đặt Header.
Vào structure -> menus chọn edit menu, tích chọn Translate and Localize...
Cuối cùng ta cóTuấn Duy Blog

0 comments