Like nhé

Cài đặt module Admin menu trong Drupal 7

ADMINISTRATION MENU CÔNG CỤ HỖ ADMIN MENU(Đây là công cụ giúp tiếp kiệm thời gian cho admin, rất hữu dụng cho việc xây dựng và phát triển site)
Bước 1:
Tải ứng dụng và cài đặc bình thường tại trang chủ:Bước 2:

Vào menu Module kích hoạt admin menu vừa cài đặt
Đồng thời click bỏ chọn module Toobar, đây là menu mặc định của site
Save lại và sau đó rê chuộc menu để thấy khác biệt.


Tuấn Duy Blog

0 comments